• Doprava zadarmo nad 40 €

Všeobecné zmluvné podmienky

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť pristupuje k Vašim osobným údajom s úctou, nevydáme ich tretej osobe.
Všetky Vaše osobné dáta, ktoré uvediete do objednávky, ako napríklad adresa, telefónne číslo, atď., slúžia výlučne len na správne doručenie balíka.
Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie spamu, nepodporujeme ani zasielanie nevyžiadaných listov. Z času na čas informujeme svojich stálych zákazníkov o svojich aktuálnych akciách. V prípade, že si nežiadate dostávať ani listy tohto druhu, informujte nás o tom na e-mailovej adrese: [email protected].

Záruka

Spoločnosť Herbal Life s.r.o. Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno, poskytuje na SuperGreens 30-dňovú záruku vrátenia peňazí.
Zaručená spokojnosť
V plnej miere sme si vedomí toho, že naše produkty prekonajú všetky Vaše očakávania. V skutočnosti len veľmi malé percento našich zákazníkov využije našu garanciu vrátenia peňazí, aj to väčšinou z osobných alebo z finančných dôvodov, a nie preto, že nie sú spokojní s produktom. Takto sa v skutočnosti potvrdzuje náš vysoký ukazovateľ úspešnosti a zaručená spokojnosť.
Podmienky záruky vrátenia peňazí

 Dôležité! Vrátiť je možné iba nerozbalený produkt. Protihodnota tovaru Vám bude poukázaná maximálne do 14 pracovných dní odo dňa doručenia vráteného produktu. V prípade vrátenia tovaru vyplňte, prosím, nasledovný dotazník, nahrajte kópiu faktúry a pošlite nám ju. Po spracovaní odoslaných dokumentov pošleme kuriéra GLS pre balík, ktorý nám chcete poslať naspäť, o čom Vás budeme vopred informovať.

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument upravuje tie zmluvné podmienky medzi Herbal Life s.r.o. a užívateľmi webovej stránky www.supergreens.eu, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb nachádzajúcich sa na webovej stránke, ďalej upravuje vzťah medzi webovou stránkou a užívateľmi.
I. Všeobecné ustanovenia
Vymedzenie pojmov
1. článok
Na základe uvedeného v týchto zmluvných podmienkach sa nižšie vymenované výrazy a pojmy vzťahujú na nasledovné:

 • „www.supergreens.eu“ (https://supergreens.eu) je webová stránka – virtuálny zdroj informácií na internete vo vlastníctve spoločnosti Herbal Life s.r.o., ktorá predstavuje produkty a služby spoločnosti SuperGreens a umožňuje užívateľom stránky, aby mali prístup k rôznym službám, ďalej aby mali pomocou hypertextových odkazov nachádzajúcich sa na stránke prístup k informačným zdrojom uložených na serveri DrNatura-SuperGreens, alebo na iných serveroch, ktoré nepatria pod riadenie SuperGreens. Spoločnosť DrNatura-SuperGreens bola zaregistrovaná na poštovej adrese: Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno.
 • SuperGreens v súlade s týmito zmluvnými podmienkami zabezpečí služby, ktoré spravuje a udržiava cez webovú stránku www.supergreens.eu.
 • „Služby“ sú také služby a zdroje, ktoré DrNatura-SuperGreens zabezpečí užívateľom webovej stránky www.supergreens.eu cez webovú stránku www.supergreens.eu, vrátane v tomto katalógu (zozname produktov) nachádzajúcich sa produktov a iných služieb, ktoré sa priebežne rozširujú a môžu sa meniť.
 • „Užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby zabezpečené spoločnosťou DrNatura-SuperGreens cez webovú stránku www.supergreens.eu potom, ak vyhovel nižšie podrobne opísaným registračným podmienkam. Týmto medzi užívateľom a spoločnosťou DrNatura-SuperGreens vzniká zmluvný vzťah.
 • Za „úmyselné zneužitie“ sa považuje každé také konanie alebo úmysel, ktoré sú nezlučiteľné s etikou internetu, alebo poškodia osoby pripojené na internet, alebo iné súvisiace siete, ďalej každý taký čin, ktorý predstavuje trestný čin, alebo priestupok v súlade s ustanoveniami platného práva. Za úmyselné zneužitie sa považujú taktiež a nie výlučne všetky nižšie uvedené činy a pokusy: flooding, prístup k zdrojom zneužitím užívateľských práv, mena a hesla iného užívateľa, zneužitie chyby systému na vlastné ciele, alebo s cieľom získania informácií (HACK), také činy, ktoré sa považujú za priemyselnú špionáž, alebo úmyselné poškodenie, ďalej vlámanie sa, poškodenie, alebo zničenie (CRACK) systému a informačných zdrojov, neoprávnený prenos systémov vyvinutých na diaľkové ovládanie (trójske vírusy), inštalácia vírusov, skutky, ktoré rušia a bránia užívateľom v bežnom používaní internetu a iných, s ním súvisiacich sietí atď.
 • „Webové miesto“ je úložisko dát nachádzajúce sa na internete, ktoré je dostupné prostredníctvom jednotnej adresy (URL) a cez HTTP, HTTPS, alebo cez iný všeobecný protokol, ktorý predstavuje súhrn súborov, programov, textov, obrázkov, fotografií, alebo iných materiálov a zdrojov.
 • „Webová stránka“ je jednou časťou webového miesta.
 • „IP adresa“ je jedinečné identifikačné číslo, ktoré je priradené k jednotlivým počítačom, webovým stránkam, alebo užívateľským zdrojom a umožňuje určiť internetové miesto užívateľov.
 • „Užívateľský účet“ je časť webového miesta www.supergreens.eu., ktorá obsahuje prostredníctvom DrNatura-SuperGreens uložené tie užívateľské informácie, ktoré si spoločnosť DrNatura-SuperGreens vyžiadala pri uzatvorení zmluvy. Užívateľský účet je dostupný výhradne s užívateľským menom a heslom. Užívateľský účet umožňuje užívateľovi, aby využíval aj také služby, na ktoré je potrebná predchádzajúca registrácia do databázy DrNatura-SuperGreens , ďalej umožní odhlásenie sa z využívania služieb, zmenu údajov uvedených počas registrácie, zmenu hesla a ďalšie iné funkcie.
 • „Informačný systém“ je každý taký nástroj, alebo sieť nástrojov, kde určitý program pomocou celého, alebo len časťou informačného systému umožní automatické spracovanie dát.
 • „Hypertextový odkaz“ je každý odkaz umiestnený na webovej stránke, ktorý umožní cez štandardný protokol prístup k iným webovým stránkam, zdrojom informácií, alebo iným.
 • „Heslo“ je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísiel a/ alebo z iných znakov, ktoré si vyberie sám užívateľ, a spolu s užívateľských menom umožní prístup k užívateľskému účtu.
 • „Užívateľské meno“ je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísiel a/ alebo z iných znakov, ktoré si vyberie užívateľ sám, a ktoré identifikuje užívateľa pri vstupe do užívateľského konta.
 • Za „náhodné udalosti“ sa považujú okolnosti v čase uzatvorenia zmluvy nepredvídateľné, ktoré znemožnia poskytovanie služieb.

Predmet zmluvy
2. článok

 • Spoločnosť DrNatura-SuperGreens svoje služby zabezpečuje výlučne so súhlasom užívateľa na základe nižšie uvedeného a splnením ostatných podmienok zverejnených na webových stránkach www.supergreens.eu.
 • Služby regulované v súlade s týmito zmluvnými podmienkami znamenajú komplexný súbor zdrojov a služieb, ktoré sú dostupné na základe zmluvných podmienok určených na webových stránkach www.supergreens.eu len predbežnou registráciou, registráciou a zaplatením príslušnej ceny.
 • Užívateľské podmienky webovej stránky www.supergreens.eu sa vzťahujú na využitie každého takého zdroja a služby, ktoré vyžadujú predbežnú registráciu zákazníkov.
 • Užívateľ je povinný zabezpečiť počítač a iné technické nástroje, prístup k internetu a zabezpečiť spojenie potrebné na prenos informačného balíka medzi užívateľom a webovou stránkou, ktoré je potrebné na využitie služieb. DrNatura-SuperGreens nepreberá zodpovednosť v tých prípadoch, keď užívateľ nemá prístup k službám, ak takáto situácia vznikne nezávisle od spoločnosti DrNatura-SuperGreens (problém hardvéru alebo softvéru, problémy s pripojením na internet atď.).
 • Tieto zmluvné podmienky sa nevzťahujú na vzťah medzi užívateľom a treťou stranou, ďalej na tie služby, na ktoré sú v platnosti osobitné predpisy.

3. článok
Služby zabezpečené spoločnosťou DrNatura-SuperGreens sú rôznorodé, ich počet priebežne rastie a v záujme ďalších vylepšení a rozšírenia sa hocikedy môžu meniť (voľný prístup, predbežná registrácia, zaplatenie príslušnej ceny po registrácii), ďalej ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia spoločnosť DrNatura-SuperGreens môže hocikedy zmeniť.
Schválenie všeobecných zmluvných podmienok. Registrácia
4. článok

 • Užívateľ sa pre použitie dostupných služieb musí zaregistrovať vyplnením online tlačiva, ktoré sa nachádza na webovej stránke www.supergreens.eu, čím súčasne súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.
 • Vyplnením registračného tlačiva a zaškrtnutím políčka „I have read the General Terms and Conditions and I agree with it“ („Prečítal som a súhlasím so zmluvnými podmienkami“), ďalej kliknutím na virtuálne tlačidlo „Create my account now!“ („Vytvoriť môj účet teraz!“) užívateľ vytvorí elektronické vyhlásenie v súlade s elektronickým dokumentom EÚ a uznáva, že prečítal uvedené, porozumel mu, pochopil uvedené a súhlasil s uvedeným v týchto zmluvných podmienkach, a súhlasí s tým, že bude konať v súlade s nimi. Elektronické vyhlásenie, ktoré na serveri DrNatura-SuperGreens uskladňujeme, je spôsob zabezpečujúci všeobecne prijatú technickú premenu, ktorá umožňuje reprodukciu vyhlásenia, čo na základe už spomínaných právnych predpisov predstavuje elektronický dokument. DrNatura-SuperGreens má právo uložiť IP adresu užívateľov a akékoľvek iné potrebné informácie na identifikáciu užívateľov, ďalej na reprodukciu potrebné informácie elektronického vyhlásenia užívateľov o prijatí týchto zmluvných podmienok pre prípadné vzniknuté právne spory. Užívateľ môže bez obmedzenia zmeniť informácie, ktoré uviedol pri vyplnení registračného tlačiva na základe uvedeného v 2. odseku pred potvrdením vyhlásenia.
 • Na využitie platených služieb poskytovaných spoločnosťou DrNatura-SuperGreens je, okrem registrácie, nutné zaplatiť príslušnú cenu a prijať licenčnú zmluvu.
 • Užívateľ je pri vyplnení registračného tlačiva povinný poskytnúť svoje identifikačné údaje, povolanie a iné potrebné elektronické údaje na základe skutočných faktov, ako aj oznámiť ich zmeny do 7 dní. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje sú zhodné so skutočnosťou, a zaväzuje sa, že tieto údaje v prípade zmeny bude aktualizovať.
 • V prípade, ak užívateľ poskytne nepravdivé údaje, alebo na základe hore uvedeného odseku neinformuje nás o zmene údajov, spoločnosti SuperGreens vznikne právo na to, aby zabezpečenie služieb a podporu registrácie užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia považovala za neplatné, alebo ich pozastavila. Odmietnutie zabezpečenia služieb, alebo ich pozastavenie sa považuje za zrušenie tejto zmluvy.
 • V prípade neplnoletých osôb na základe tejto zmluvy rodičia, alebo ich zákonní zástupcovia sú povinní prebrať zodpovednosť voči spoločnosti DrNatura-SuperGreens, alebo za škody – registráciou a použitím služieb – spôsobené tretej strane, ďalej za škody spôsobené uvedením falošných údajov.

Užívateľské meno a heslo
5. článok

 • Užívateľ plne zodpovedá za ochranu svojho hesla, ďalej za všetky činy, ktoré vykoná užívateľ, alebo tretia osoba použitím jeho užívateľského mena a hesla.
 • Užívateľ je povinný urobiť čo najviac v záujme utajenia svojho hesla.
 • Užívateľ nemôže poskytnúť svoje heslo tretej osobe a v prípade zneužitia, alebo pri pokuse o použitie údajov neoprávnenou osobou užívateľ je povinný bezodkladne informovať DrNatura-SuperGreens. Nezávisle od vyššie uvedeného, užívateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť DrNatura-SuperGreens aj v prípade, ak zabezpečené služby boli použité neoprávnene.
 • Vzhľadom na charakteristiku internetového protokolu a v záujme ochrany svojho hesla sa užívateľ zaväzuje k tomu, že ak po prihlásení sa na stránku chce túto opustiť, klikne na virtuálne tlačidlo „Sign out“ („Odhlásiť sa“).

Úprava zmluvných podmienok
6. článok

 • Keďže služby poskytované spoločnosťou DrNatura-SuperGreens sú rôznorodé, ich počet neustále rastie a v záujme ďalších inovácií a s cieľom rozširovania DrNatura-SuperGreens môže kedykoľvek zmeniť ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia, spoločnosť DrNatura-SuperGreens tieto zmluvné podmienky kedykoľvek môže jednostranne zmeniť v súlade v platným právnymi predpismi týkajúcimi sa služieb.
 • V prípade zmeny týchto zmluvných podmienok je adresa kancelárie spoločnosti Herbal Life s.r.o. Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno.
 • DrNatura-SuperGreens za zaväzuje k tomu, že v e-mailovej správe a/alebo na užívateľskom profile, užívateľskom účte, alebo na hociktorej stránke DrNatura-SuperGreens na dobre viditeľnom mieste oznamom upozorní užívateľa na zmeny. Ak podľa druhého odseku uvedeného vyššie užívateľ nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenenými podmienkami, tak sa považujú zmeny za užívateľom prijaté. V opačnom prípade DrNatura-SuperGreens má právo na okamžité ukončenie zabezpečenia služieb pre daného užívateľa, čo znamená okamžité vypovedanie tejto zmluvy.

II. Služby
Bezplatné služby
7. článok
Za bezplatné služby poskytnuté spoločnosťou DrNatura-SuperGreens sa považujú tie služby, ktoré má užívateľ k dispozícii po registrácii na základe 2. odseku 4. článku týchto zmluvných podmienok prostredníctvom webových stránok DrNatura-SuperGreens.
Ceny a spôsob platby
8. článok

 • Ceny služieb sú uvedené na webových stránkach www.supergreens.eu, ktoré DrNatura-SuperGreens kedykoľvek môže zmeniť. Jednotlivo uvedené celkové ceny (ak to je potrebné) už obsahujú DPH. Ďalšia zmena cien nemá žiadny vplyv na užívateľa, ktorý už zaplatil za niektorú službu.

Užívateľ na zaplatenie ceny môže využiť ľubovoľný spôsob platby uvedený na webových stránkach www.supergreens.eu.
III. Práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti užívateľa
9. článok
Užívateľ má právo na online služby poskytované na základe týchto zmluvných podmienok a na prístup a používanie služieb spôsobom určeným spoločnosťou DrNatura-SuperGreens. Pre prístup k službám, ktoré vyžadujú registráciu, je užívateľ povinný zadať užívateľské meno a heslo.
10. článok
Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom a na zmenu svojich údajov, ktoré uviedol počas registrácie na webovú stránku www.supergreens.eu. Užívateľ tieto svoje práva môže využiť cez svoj užívateľský profil on-line.
11. článok

 • Obsahy, vrátane a nie výlučne texty, obrázky, dizajny, ilustrácie, fotografie, a iné videomateriály, zvukové materiály, formáty, softvéry, údaje, databázy (vrátane databázy spoločnosti DrNatura-SuperGreens) a iné materiály nachádzajúce sa na webovom mieste www.supergreens.eu a práva duševného vlastníctva spojené so službami pod ochranou zákonov práv duševného vlastníctva patria do výlučného vlastníctva SuperGreens, alebo tretej strany, ktorá pre DrNatura-SuperGreens zabezpečuje užívacie právo. Užívateľ nemôže využívať webovú stránku www.supergreens.eu, služby, alebo ktorúkoľvek časť obsahu stránky na vlastné účely.
 • Právo prístupu užívateľa nezahrňuje v sebe právo na kopírovanie, alebo reprodukciu obsahu stránok www.supergreens.eu a ich ktorýchkoľvek častí, a použiť duševné vlastníctvo DrNatura-SuperGreens, alebo vlastníctvo tretej strany, okrem použitia nevýznamného množstva obsahu na osobné, ale nekomerčné účely, ktorými sa neporušujú oprávnené záujmy autorov a duševné vlastníctvo ich majiteľov. Napriek vyššie uvedenému, užívateľ nemôže z materiálov odstrániť žiadne označenie a značku, alebo informácie spojené s iným duševným vlastníctvom.
 • Pre neexistenciu dohody iného smeru užívateľ nemôže z webovej stránky www.supergreens.eu postúpiť tretej osobe ktorúkoľvek časť obsahu, alebo postúpiť dostupné služby tretej osobe a nemôže ho rozmnožiť. Čo znamená, že užívateľ nemôže urobiť výpis a/ alebo znova použiť dôležitý obsah webovej stránky www.supergreens.eu a/ alebo nemôže vytvoriť opakovane, alebo pravidelne výpisy, alebo znova použiť nedôležitý obsah webovej stránky www.supergreens.eu bez povolenia spoločnosti DrNatura-SuperGreens.

Práva a povinnosti poskytovateľa
12. článok
DrNatura-SuperGreens sa zaväzuje, že v súlade s týmito zmluvnými podmienkami urobí všetko, čo bude v jej silách v súvislosti s používaním služieb.
13. článok

 • V prípade, ak užívateľ v rozpore s vyššie uvedeným odsekom poruší práva duševného vlastníctva v akejkoľvek časti obsahu www.supergreens.eu, spoločnosť DrNatura-SuperGreens má právo odstrániť užívateľské meno a heslo užívateľa.

14. článok

 • SuperGreens má právo, nie však povinnosť inštalovať v počítači užívateľa takzvané cookies – krátke textové súbory uložené na pevnom disku užívateľa, cez internetový server, ktoré umožnia obnovenie a monitorovanie aktivít a informácií spojené s užívateľom.
 • SuperGreens môže umiestniť na svojej stránke www.supergreens.eu hypertextové odkazy a reklamy tretej strany – partnerov SuperGreens – v záujme marketingu služieb a produktov. Spoločnosť SuperGreens nenesie zodpovednosť za dostupné množstvo týchto produktov, ďalej za obsah služieb a za plnenie prijatých záväzkov vrátane poskytovania služieb, v prípade, ak tretia strana – partneri SuperGreens – nepodlieha pod vedenie spoločnosti DrNatura-SuperGreens.
 • Pri zabezpečovaní služieb v súlade s týmito zmluvnými podmienkami DrNatura-SuperGreens si vyhradzuje právo na to, aby upriamila pozornosť užívateľa, alebo k užívateľskému profilu priradila www.supergreens.eu hypertextové odkazy, reklamy, alebo súvisiace stránky, ktoré nepatria pod vedenie spoločnosti SuperGreens. SuperGreens nezodpovedá za prístup k týmto a podobným stránkam, ďalej za zabezpečenie služieb poskytnutých týmito stránkami v prípade, ak tieto nepatria pod vedenie spoločnosti DrNatura-SuperGreens.
 • DrNatura-SuperGreens má právo zasielať užívateľom informácie o nových službách, ďalej obchodné informácie o službách svojich partnerov, oznamy o zmenách týchto zmluvných podmienok a zasielať informácie o poskytovaní ďalších zmluvných podmienok. Prijatím týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí s tým, aby preňho DrNatura-SuperGreens zasielala nevyžiadané obchodné informácie.

15. článok

 • SuperGreens má právo, ale nie je povinné, podľa svojho uváženia odstrániť, vymazať, alebo blokovať hociktorú časť obsahu svojich stránok www.supergreens.eu.
 • SuperGreens má právo, ale nie je povinné, obsah nachádzajúci sa na ktoromkoľvek svojom serveri uložiť a odovzdať tretej strane a tiež príslušným orgánom, ak to slúži na ochranu práv, legitímnych záujmov a bezpečnosti spoločnosti SuperGreens a tretej strany, ďalej v takých prípadoch, keď si príslušný obsah vyžiadajú príslušné štátne orgány.

IV. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje
16. článok
SuperGreens ma právo na základe 2. odseku 4. článku týchto zmluvných podmienok po registrácii zhromažďovať, použiť a spracovať všetky údaje v spojitosti s užívateľom. Informácie slúžiace na identifikáciu užívateľa môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, povolanie a iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie počas registrácie. Táto informácia môže taktiež obsahovať aj iné údaje, ktoré užívateľ vyplní, uvedie, alebo používa v spojení s poskytovanými službami, alebo pri účasti v akýchkoľvek propagáciách, výhrach, v súťažiach, alebo prieskumoch atď.
Spracovanie osobných údajov
17. článok

 • Spoločnosť SuperGreens na základe týchto zmluvných podmienok je povinná so všetkými osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať s náležitou starostlivosťou a prijať zodpovednosť za ochranu tých údajov, ku ktorým má prístup v súvislosti s používaním služieb, okrem „vyššej moci“, náhodných udalostí, alebo v prípade úmyselného zneužitia treťou osobou.
 • SuperGreens na registračnom tlačive môže uviesť, vyplnenie ktorých údajov je povinné a ktoré sú dobrovoľné, ďalej môže uviesť dôsledky odmietnutia uvedenia údajov. Prijatím týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.
 • Podmienky uvedené v prvom odseku nie sú platné v prípade, ak užívateľ, alebo iná osoba pod jeho vedením úmyselne zneužije a poruší práva a zákonné záujmy tretej osoby. V tomto prípade DrNatura-SuperGreens môže vydať osobné údaje užívateľa príslušným štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi.